i
1. Preis

Jahr: 2018

Projektpartner: NEW Architekten, Dortmund